già mọ trong Tiếng Anh là gì?

già mọ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già mọ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già mọ

    very old (già mõ)