già lửa trong Tiếng Anh là gì?

già lửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già lửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già lửa

    too much fire

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • già lửa

    too much fire