già đòn trong Tiếng Anh là gì?

già đòn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già đòn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già đòn

    beat up, thrash thoroughly

    già đòn non lẽ to use the big stick

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • già đòn

    beat up, thrash thoroughly