già khú đế trong Tiếng Anh là gì?

già khú đế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già khú đế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già khú đế

    very old; a decrepit person

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • già khú đế

    very old, a decrepit person