già câng trong Tiếng Anh là gì?

già câng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già câng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già câng

    như già cấc

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • già câng

    như già cấc