già dặn trong Tiếng Anh là gì?

già dặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già dặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • già dặn

  * ttừ

  skilled; experienced

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • già dặn

  * adjective

  skilled; experienced

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • già dặn

  skilled, experienced