già sọm trong Tiếng Anh là gì?

già sọm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già sọm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già sọm

    old and decrepit

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • già sọm

    Old and decrepit

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • già sọm

    old and decrepit