già lụ khụ trong Tiếng Anh là gì?

già lụ khụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già lụ khụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già lụ khụ

    very old