già giang trong Tiếng Anh là gì?

già giang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già giang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già giang

    (từ nghĩa cũ) cangue, cang

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • già giang

    (từ cũ; nghĩa cũ) Cangue, cang

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • già giang

    cangue, cang