già nửa trong Tiếng Anh là gì?

già nửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ già nửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • già nửa

    more than a half

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • già nửa

    more than a half