điều trong Tiếng Anh là gì?

điều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • điều

  word

  người khôn mới nói nửa điều cũng khôn (ca dao) half a word is enough to betray one's wisdom

  fact; event; happening

  vừa rồi đã xảy ra điều gì thế? what happened recently?

  thing; matter

  cân nhắc mọi điều to take all things in consideration

  point; clause

  bản tuyên bố có sáu điều a ten-clause treaty

  pretext

  mượn điều under the pretext of...

  bright red

  nhiễu điều bright red silk

  to appoint

  điều lên dạy học trên miền núi to appoint somebody to a teaching post in the highlands; to appoint somebody as a teacher in the highlands

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • điều

  Word, sentence

  Người khôn mới nói nữa điều cũng khôn (ca dao): Half a word is enough to betray one's wisdom

  Fact, even, occurrence, happening

  Vừa rồi đã xảy ra điều gì thế?: Thing, matter

  Ca^nnhắc mọi điều: Talking all things in cinsideration

  Point, clause

  Bản tuyên bố có sáu điều: A ten-cluase treaty

  Pretext

  Mượn điều: Under (on) the pretext of

  Điều ăn tiếng nói: Behaviour (in words, on words and deeds)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • điều

  (1) thing, matter, item; article (of penal code, constitution); (2) smoking pipe; (3) bird [=chim]