điều đặn trong Tiếng Anh là gì?

điều đặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều đặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều đặn

    * ttừ

    steady