điều lệnh trong Tiếng Anh là gì?

điều lệnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều lệnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều lệnh

    regulations; instructions

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điều lệnh

    regulations, instructions