điều tốt trong Tiếng Anh là gì?

điều tốt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều tốt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều tốt

    * dtừ

    right, guide, well-doing, kindness