điều mà trong Tiếng Anh là gì?

điều mà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều mà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điều mà

    the thing that, which