điều luật trong Tiếng Anh là gì?

điều luật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều luật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều luật

    article of law

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • điều luật

    Article of law

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điều luật

    (article of) law