điều binh trong Tiếng Anh là gì?

điều binh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều binh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều binh

    array troops

    điều binh khiển tướng (từ cũ) to array troops and direct their commanders

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điều binh

    array troops