điều đáng trong Tiếng Anh là gì?

điều đáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều đáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điều đáng

    something that should be, something that deserves to be