điều giải trong Tiếng Anh là gì?

điều giải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều giải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều giải

    to mediate; to act as mediator

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điều giải

    to mediate, act as mediator