điều này trong Tiếng Anh là gì?

điều này trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều này sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều này

    * dtừ, đại từ

    something

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điều này

    this (thing, matter)