điều quân trong Tiếng Anh là gì?

điều quân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều quân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều quân

    maneuver troops

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điều quân

    maneuver troops