điều răn trong Tiếng Anh là gì?

điều răn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều răn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều răn

    commandment

    mười điều răn của đức chúa trời the ten commandments; decalog