điều nhàm trong Tiếng Anh là gì?

điều nhàm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điều nhàm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điều nhàm

    * dtừ

    triteness