đập xuống trong Tiếng Anh là gì?

đập xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập xuống

    * dtừ

    pelt

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đập xuống

    to beat down, smash down