đập bẹt ra trong Tiếng Anh là gì?

đập bẹt ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập bẹt ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập bẹt ra

    * thngữ

    to beat out

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đập bẹt ra

    to flatten