đập phá trong Tiếng Anh là gì?

đập phá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập phá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập phá

    demolish

    công việc đập phá demolition work

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đập phá

    demolish