đập lúa trong Tiếng Anh là gì?

đập lúa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập lúa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập lúa

    thresh corn; paddy threshing

    máy đập lúa threshing-machine

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đập lúa

    thresh corn, paddy threshing