đập lạch cạch trong Tiếng Anh là gì?

đập lạch cạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập lạch cạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập lạch cạch

    * dtừ

    flapper