đập nát trong Tiếng Anh là gì?

đập nát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập nát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập nát

    * thngữ

    to break up, to batter down

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đập nát

    to crush