đập ngăn sông trong Tiếng Anh là gì?

đập ngăn sông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đập ngăn sông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đập ngăn sông

    * dtừ

    retaining dam