wine tasting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine tasting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine tasting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine tasting.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wine tasting

    a gathering of people to taste and compare different wines

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).