wine starter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine starter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine starter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine starter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wine starter

    * kinh tế

    men rượu vang