wine growing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine growing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine growing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine growing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wine growing

    * kinh tế

    nghề trồng nho

    sản xuất rượu vang