wine and dine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wine and dine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wine and dine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wine and dine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wine and dine

    eat sumptuously

    we wined and dined in Paris

    provide with food and drink, usually lavishly

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).