wide strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wide strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wide strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wide strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wide strip

    * kỹ thuật

    băng thép rộng