wideband modem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband modem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband modem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband modem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband modem

    * kỹ thuật

    môđem dải rộng