wideband filter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband filter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband filter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband filter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband filter

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ lọc dải rộng