wideband transmission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband transmission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband transmission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband transmission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband transmission

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự truyền dải rộng