wideband integrated services digital network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband integrated services digital network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband integrated services digital network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband integrated services digital network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband integrated services digital network

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mạng số dịch vụ kết hợp dải rộng