wideband antenna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband antenna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband antenna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband antenna.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband antenna

    * kỹ thuật

    ăng ten dải rộng