wideband filtering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband filtering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband filtering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband filtering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband filtering

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự lọc dải rộng