wideband beams nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband beams nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband beams giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband beams.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband beams

    * kỹ thuật

    vật lý:

    trùm dải rộng