wideband modulation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband modulation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband modulation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband modulation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband modulation

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự điều biến dải rộng