wideband service point (wsp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband service point (wsp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband service point (wsp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband service point (wsp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband service point (wsp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điểm dịch vụ băng rộng