wideband cdma (w-cdma) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wideband cdma (w-cdma) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wideband cdma (w-cdma) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wideband cdma (w-cdma).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wideband cdma (w-cdma)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    CDMA băng rộng