wide finishing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wide finishing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wide finishing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wide finishing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wide finishing

    * kỹ thuật

    sự gia công tinh rộng