wide angle lens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wide angle lens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wide angle lens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wide angle lens.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wide angle lens

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thấu kính trường rộng