wide film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wide film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wide film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wide film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wide film

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phim khổ rộng