wide span arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wide span arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wide span arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wide span arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wide span arch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòm nhịp rộng