wide spread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wide spread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wide spread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wide spread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wide spread

    * kỹ thuật

    mở rộng